Các mốc thời gian quan trọng cần nắm rõ khi theo đuổi chứng chỉ ACCA

Kỳ thi ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) diễn ra hàng năm và có một số mốc thời gian quan trọng như hạn đóng phí thường niên, hạn đóng phí tiêu chuẩn,….  mà thí sinh cần phải lưu ý trong quá trình chuẩn bị và tham gia kỳ thi được tổng hợp như dưới đây: 

 

1. Hạn đóng phí thường niên 

Phí đăng ký hàng năm phải được thanh toán trước ngày 01 tháng 01 hàng năm. Hình thức thanh toán có thể được thực hiện trực tuyến qua myACCA. 

2. Tổng hợp mốc thời gian của kỳ thi ACCA trong năm 

Kỳ thi tháng 3 

7/11 

29/1 

5/2 

4-8/3 

12/3 

19/3 

20/3 

15/4 

Kỳ thi tháng 6 

6/2 

29/4 

6/5 

3-7/6 

11/6 

18/3 

19/6 

15/7 

Kỳ thi tháng 9 

7/5 

29/7 

5/8 

2-6/9 

10/9 

18/9 

19/9 

14/10 

Kỳ thi tháng 12

6/8 

28/10 

4/11 

2-6/12 

10/12 

17/12 

18/12 

17/1 

 

Ngày mở đăng ký thi 

Hạn đăng ký tiêu chuẩn 

Hạn sửa đổi thông tin đăng ký thi hiện tại 

 

Hạn gửi yêu cầu hỗ trợ bổ sung 

Hạn đăng ký thi muộn 

Kỳ thi diễn ra theo lịch chi tiết 

Ngày kết thúc khiếu nại trung tâm 

 

Ngày kết thúc thông báo trường hợp giảm nhẹ 

 

Hạn gửi yêu cầu hủy bỏ kỳ thi 

Kết quả của kỳ thi 

Một số lưu ý: 

  • Phiếu tham dự thi (Docket) : Phiếu tham dự thi (Docket) sẽ được cung cấp để tải xuống từ myACCA khoảng ba tuần sau khi đóng cửa đăng ký thi tiêu chuẩn. 
  • Chọn nhận kết quả qua tin nhắn: Bạn cần chọn nhận kết quả qua tin nhắn bằng cách sử dụng myACCA. Bạn phải chọn dịch vụ này ít nhất bảy ngày trước khi kết quả được công bố. Bạn chỉ cần chọn dịch vụ này một lần, tất cả kết quả sau này sẽ được gửi qua tin nhắn.