Chứng chỉ ACCA có thời hạn bao lâu?

1.Chứng chỉ ACCA là gì?

Chứng chỉ ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) hay còn gọi là Chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh Quốc, là một chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế uy tín trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán. Chứng chỉ này được cấp bởi Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) – một tổ chức nghề nghiệp uy tín hàng đầu thế giới với hơn 233.000 thành viên và học viên tại 109 quốc gia. 

2. Chứng chỉ ACCA có thời hạn bao lâu?

Hiện nay, ACCA chưa quy định/ giới hạn số năm hoàn thành các môn thuộc cấp độ Kiến thức ứng dụng và Kỹ năng ứng dụng.

Nhưng với các môn thuộc cấp độ Chiến lược chuyên nghiệp, thông thường học viên phải mất 7 năm để hoàn thành. Đối với các môn thi quá hạn thì bạn phải hoàn thành lại nếu thời hạn vượt qua 7 năm.

Các lưu ý:

 • Các môn cấp độ Kiến thức ứng dụng (Applied Knowledge) bao gồm 3 môn học:
  • BT (F1) Business and Technology – Kinh doanh và công nghệ
  • MA (F2) Management Accounting – Kế toán quản trị
  • FA (F3) Financial Accounting – Kế toán Tài chính
 • Các môn cấp độ Kỹ năng (Applied Skills) bao gồm 6 môn học:
  • LW (F4) VNM Corporate and Business Law – Luật kinh doanh và luật doanh nghiệp (Việt Nam)
  • PM (F5) Performance Management – Quản trị hiệu suất)
  • TX (F6) VNM Taxation – Thuế (Việt Nam)
  • FR (F7) Financial Reporting – Báo cáo tài chính
  • F8 AA (F8) Audit & Assurance – Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo
  • FM (F9) Financial Management – Quản lý Tài chính
 • Các môn cấp độ Chiến lược chuyên nghiệp (Professionals):
  • Bắt buộc 2 môn:
   • SBL Strategic Business Leader- Lãnh đạo chiến lược doanh nghiệp (Gộp P1 và P3)
   • SBR Strategic Business Reporting – Báo cáo chiến lược doanh nghiệp (Như P2)
  • Tự chọn 2 trong 4 môn:
   • AFM – P4: Advanced Financial Management – Quản trị tài chính nâng cao
   • APM – P5: Advanced Performance Management – Quản trị hoạt động kinh doanh hiệu quả nâng cao
   • ATX – P6: Advanced Taxation – Thuế nâng cao
   • AAA – P7: Advanced Audit & Assurance – Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo nâng cao

3. Lộ trình học ACCA tham khảo

Lộ trình học dưới đây khởi đầu từ các môn ở cấp độ Kiến thức ứng dụng đến cấp độ Kỹ năng và cuối cùng là cấp độ Chuyên môn:

 • Kiến thức về kế toán quản trị: MA/F2 -> PM/F5 -> FM/F9 ->APM
 • Kiến thức về kế toán tài chính: FA/F3 -> FR/F7 -> SBR
 • Kiến thức về kiểm toán: F8 -> AAA
 • Kiến thức về quản lý tài chính: F9 -> AFM
 • Kỹ năng quản lý doanh nghiệp: F1 -> SBL
 • Thuế: F6 -> ATX
 • Luật: F4