Kết nối mật mã holland với các ngành nghề

Bản đồ thế giới nghề nghiệp

  • Tác giả: Dale Prediger (1934 – 2019) và nhóm nghiên cứu tại công ty ACT
  • Là công cụ hữu ích giúp học sinh, sinh viên trong bước đầu tìm hiểu thế giới nghề nghiệp
  • Kết nối 6 nhóm đặc tính Holland với 26 nhóm ngành nghề trên bản đồ thế giới nghề nghiệp

 

Bản đồ thế giới nghề nghiệp là khái niệm về bốn nhiệm vụ công việc bao gồm dữ liệu, ý tưởng, con người và sự vật. Kết quả nghiên cứu của Dale Prediger và đội ngũ của ông cho thấy các công việc có thể được sắp xếp tùy theo cách mà chúng liên quan đến 4 nhiệm vụ căn bản.

  • Làm việc với dữ liệu như sự kiện, con số, tập hồ sơ, tài khoản, quy trình kinh doanh
  • Làm việc với ý tưởng như trừu tượng, lý thuyết, kiến thức, nhận thức và cách thức mới để diễn đạt điều gì đó
  • Làm việc với con người như giúp đỡ, thông báo, phục vụ, thuyết phục, bán hàng, giải trí, tạo động lực và chỉ đạo người khác
  • Làm việc với sự vật như máy móc, cơ chế, công cụ, động vật, thực vật và vật liệu như thực phẩm, gỗ hay kim loại.

Ví dụ như, đối với công việc nhân viên kế toán, nhiệm vụ công việc hàng ngày là làm việc rất nhiều với dữ liệu, con số, báo cáo, … Đồng thời, người đó cũng làm việc rất nhiều với sự vật bao gồm máy tính, phần mềm, giấy tờ, hồ sơ. Bên cạnh đó, nhân viên kế toán cũng làm việc với con người như đồng nghiệp trong và ngoài bộ phận kế toán nhưng không quá nhiều. Cuối cùng, họ làm việc với ý tưởng ít nhất.

Những công việc ở gần nhau trên bản đồ thì sẽ được gom lại với nhau và được phân chia vào 26 nhóm ngành nghề theo thứ tự từ A đến Z

 

Sự tương quan giữa Lý thuyết mật mã Holland và bản đồ thế giới nghề nghiệp

Mối tương quan giữa mật mã Holland và bản đồ thế giới nghề nghiệp được thể hiện như sau:

Theo lý thuyết mật mã Holland và bản đồ thế giới nghề nghiệp, những ai tự đánh giá thấy mình có nhóm quản lý trong 2 hoặc 3 nhóm Holland cao nhất thì sẽ tìm thấy các nghề nghiệp và ngành học phù hợp trong khối ngành Quản trị và Bán hàng

Tương tự, những ai tự đánh giá thấy mình có nhóm nghiệp vụ trong 2 hoặc 3 nhóm Holland cao nhất thì sẽ tìm thấy các nghề nghiệp và ngành học phù hợp trong khối ngành Vận hành kinh doanh

Những ai tự đánh giá thấy mình có nhóm kĩ thuật trong 2 hoặc 3 nhóm Holland cao nhất thì sẽ tìm thấy các nghề nghiệp và ngành học phù hợp trong khối ngành Thuộc kĩ thuật

Những ai tự đánh giá thấy mình có nhóm nghiên cứu trong 2 hoặc 3 nhóm Holland cao nhất thì sẽ tìm thấy các nghề nghiệp và ngành học phù hợp trong khối ngành Khoa học và Công nghệ

Những ai tự đánh giá thấy mình có nhóm kĩ thuật trong 2 hoặc 3 nhóm Holland cao nhất thì sẽ tìm thấy các nghề nghiệp và ngành học phù hợp trong khối ngành Thuộc kĩ thuật

Những ai tự đánh giá thấy mình có nhóm nghệ thuật trong 2 hoặc 3 nhóm Holland cao nhất thì sẽ tìm thấy các nghề nghiệp và ngành học phù hợp trong khối ngành Nghệ thuật

Những ai tự đánh giá thấy mình có nhóm xã hội trong 2 hoặc 3 nhóm Holland cao nhất thì sẽ tìm thấy các nghề nghiệp và ngành học phù hợp trong khối ngành Dịch vụ xã hội

Ứng dụng thực tiễn

Từ mối tương quan trên, các bạn có thể:

  • Chọn ngành học không sai
  • Chọn ngành học phù hợp với mình nhất có thể, đồng thời, sẵn sàng cho sự thay đổi

Tuy nhiên, thứ tự nhóm ngành Holland có thể thay đổi theo trải nghiệm và kinh nghiệm của bạn, vì vậy, hãy thường xuyên học hỏi và quan sát bản thân để linh hoạt ứng biến và đạt được thành công trong nghề nghiệp.