MENTORS - ÔN THI TUYỂN DỤNG

Lớp giảng dạy: Viết CV, Kỹ năng phỏng vấn thuyết trình

Lớp giảng dạy: Chuẩn bị tuyển dụng Kiểm toán

Lớp giảng dạy:  Học làm trợ lý Kiểm toán

MENTORS - ACCA

Lớp giảng dạy:  FA/F3: Financial Accounting

Lớp giảng dạy:

FA/F3: Financial Accounting

FM/F9: Financial Management

Lớp giảng dạy:  FR/F7: Financial Reporting

Lớp giảng dạy: AA/F8: Audit & Assurance