Các ấn phẩm giá trị từ các công ty Kiểm toán Big4 và Non-Big

 

Nếu đã từng dành thời gian lên website của các firm lớn để tìm hiểu thông tin về công ty, văn hoá, giá trị… thì bạn có để ý đến mục Phân tích chuyên sâu (Insights) tại các trang web đó? Hàng năm, các công ty kiểm toán đều cho xuất bản những ấn phẩm trong lĩnh vực hoạt động của mình. Nội dung ấn phẩm có thể là các survey, bản tóm tắt, các bài nghiên cứu thị trường, diễn giải… Hầu hết các ẩn phẩm viết bằng tiếng Anh, nhưng một số tài liệu cũng có bản tiếng Việt để thân thiện với người dùng. Bài viết này sẽ tổng hợp các ấn phẩm nổi bật từ các công ty kiểm toán thuộc khối Big4.

1. Thuế PwC

– Sổ tay thuế Việt Nam 2021: https://www.pwc.com/vn/vn/publications/2021/pwc-vietnam-ptb-2021-vn.pdf (phiên bản tiếng Việt)

https://www.pwc.com/vn/en/publications/2021/pwc-vietnam-ptb-2021-en.pdf (phiên bản tiếng Anh)

KPMG – Vietnam Tax & Legal Handbook: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/vn/pdf/publication/2021/Vietnam-Tax-and-Legal-Handbook-EN.pdf

Tin tức Thuế & Hải quan Việt Nam: là ấn phẩm do Deloitte Việt Nam biên soạn: https://www2.deloitte.com/vn/en/pages/tax/articles/tax-newsletters.html

2. Kế toán PwC

– So sánh VAS và IFRS: https://www.pwc.com/vn/en/publications/2019/pwc-vietnam-ifrs-vas.pdf KPMG – IFRS 15

– Revenue handbook: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/06/ifrs15-revenue-handbook.pdf

KPMG – IFRS 16 – Leases handbook (bao gồm hướng dẫn cụ thể cho từng ngành: https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/leases/lease-accounting-handbook-ifrs16-231018.html

3. FYI

Đây chỉ là 2 trong số nhiều lĩnh vực mà các công ty kiểm toán ban hành các ấn phẩm và tài liệu. Chỉ cần lên thanh tìm kiếm và search: tên công ty kiểm toán + insights, bạn sẽ có trong tay nguồn tài liệu dồi dào. Lấy ví dụ về chuẩn mực kế toán quốc tế vốn được áp dụng trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, các công ty kiểm toán có rất nhiều bài viết thể hiện quan điểm, diễn giải, hướng dẫn áp dụng và đi kèm những ví dụ thực tế. Phần lớn tài liệu đều là tiếng Anh nhưng các vấn đề được thảo luận trong bài rất sâu, vì vậy đây sẽ là nguồn tài liệu rất tốt cho người học muốn tìm hiểu về chuẩn mực quốc tế hay người đang hành nghề.

Dưới đây là một số nguồn tổng hợp về IFRS:

Grant Thornton – Navigating IFRS: https://www.grantthornton.global/en/insights/ifrs-hub/

KPMG Global IFRS Institute: https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards.html

EY – IFRS technical resource: https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources PwC – IFRS Insights: https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/ifrs-reporting.html