Môn học PM/F5: Performance management – Quản trị hoạt động

Performance Manage (PM/F5) là môn học thuộc cấp độ Kỹ năng Ứng dụng của chương trình ACCA, tập trung vào các ki ến thức quản lý chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời lên kế hoạch, kiểm soát hoạt động và đánh giá hiệu quả kinh doanh. 

Nền tảng của môn PM/F5 là môn FM/F2 của cấp độ Kiến thức Ứng dụng, nâng cao của môn PM/F5 là môn APM của cấp độ Chiến lược Chuyên nghiệp. PM/F5 được đánh giá là môn học hấp dẫn và có tính ứng dụng thực tế cao

1. Mục tiêu của môn học PM/F5

Là học viên của KLE sau khi học xong khóa PM/F5, các bạn có thể:

 • Hiểu và ứng dụng các kỹ năng về Kế toán giá thành, Kế toán chi phí vào thực tiễn, giúp quản lý chi phí hiệu quả và đưa các quyết định kinh doanh chính xác 
 • Sử dụng phương thức lập kế hoạch phù hợp, kiểm soát để đo lường và kiểm soát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
 • Đánh giá các vấn đề trong bộ phận doanh nghiệp về việc sử dụng một cách hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp, kiểm soát trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Áp dụng kỹ thuật lập ngân sách và phương pháp lên kế hoạch, kiểm soát và giúp quản lý tài chính hiệu quả 

2. PM/F5 gồm những nội dung gì?

Khóa học Performance Management (PM/F5) – Quản trị hiệu quả hoạt động cung cấp kiến thức:

Thông tin, công nghệ và các hệ thống trong doanh nghiệp

 • Thông tin quản trị
 • Nguồn gốc thông tin
 • Hệ thống thông tin và phân tích dữ liệu

Quản lý chi phí và tính giá thành (costing):

 • Tính giá thành theo hoạt động (ABC Costing)
 • Tính giá thành theo mục tiêu (Target Costing)
 • Tính giá thành theo vòng đời sản phẩm (Life cycle Costing)
 • Kế toán các vấn đề liên quan đến môi trường

Phương pháp ra quyết định (decision-making techniques):

 • Phân tích các chi phí liên quan
 • Phân tích mô hình Sản lượng – Chi phí – Lợi nhuận
 • Các chính sách liên quan đến xác định giá bán sản phẩm
 • Các quyết định về vấn đề nên sản xuất hay thuê ngoài và các quyết định ngắn hạn khác

Các rủi ro và sự không chắc chắn trong việc ra quyết định

 • Lập và quản lý ngân sách (budget and control):
 • Mục tiêu của việc lập ngân sách và quản trị ngân sách
 • Hệ thống dự toán, dự báo
 • Phân tích định lượng trong lập ngân sách
 • Các khía cạnh cần quan tâm trong vấn đề lập ngân sách

Đo lường và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp 

 • Phạm vi đánh giá hoạt động doanh nghiệp
 • Hoạt động của các bộ phận (BU) và giá chuyển giao giữa các bộ phận
 • Phân tích hoạt động trong các đơn vị hoạt động phi lợi nhuận và hành chính công
 • Các khía cạnh hành vi và các yếu tố tác động bên ngoài doanh nghiệp

3. Tại sao nên tham gia khóa học này?

Trong các kỳ thi tuyển dụng của Big4, kiến thức của kế toán quản trị thường chiếm một phần không nhỏ trong Vòng Test. Bên cạnh đó, môn học PM/F5 còn được vận dụng nhiều vào trong thực tiễn, người học có thể áp dụng các kỹ thuật ra quyết định phù hợp trong quản trị kinh doanh, đồng thời đánh giá được tính tiết kiệm, hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, rủi ro của doanh nghiệp cũng được kiểm soát và giảm thiểu đáng kể nhằm tối ưu hóa nguồn lực của doanh nghiệp.

Ví dụ trong một doanh nghiệp sản xuất sẽ cần tập hợp các loại chi phí và phân bổ chi phí một cách phù hợp.

4. Hình thức tham gia thi PM/F5:

Hiện nay, ở Việt Nam, PM/F5 là môn thi trên máy tính (CBE). Thi trên máy tính (CBE) có thể sẽ khó hơn so với thi trên giấy bởi các câu hỏi trong phần 1 và 2 không đơn thuần là MCQs. Câu trả lời sẽ được thiết kế đa dạng ( T/F, Fill the blank,…) Đề thi gồm 3 phần:

 • Phần 1 (30 điểm): 15 câu hỏi ngắn, 2 điểm/câu. Trong phần này kiến thức được trải đều về tất cả các chương của môn học.
 • Phần 2 (30 điểm):  3 câu hỏi tổng hợp (mỗi câu có 5 câu hỏi chi tiết tương ứng 2 điểm trên 1 câu), tổng điểm là 30 điểm;
 • Phần 3 (40 điểm): Tự luận. Gồm 2 câu hỏi dài, 20 điểm/câu.