“Giving is the master key to success, in all applications of human life”


– Bryant McGill

Đội ngũ mentor

Mentor Phạm Thị Hồng Hạnh

ACCA F3

Mentor Phạm Thanh Tú

ACCA F6

Mentor Phạm Hồ Điệp

ACCA F7

Mentor Nguyễn Kiêm Tùng

ACCA F8

Hoạt động của KLE